Beleidsplan

Voorwoord:

Dit is het eerste beleidsplan van de Hervormde Kapelgemeente te Drachten na de afsplitsing van de Protestantse Gemeente van Drachten. We hopen en bidden, en vertrouwen er ook op, dat Gods Geest ons zal leiden op deze weg. 

De kerkenraad van de Hervormde Kapelgemeente Drachten.

1. Inleidend 

De reden dat we zelfstandig wilden worden heeft te maken met de identiteit van de gemeente. Wij hebben willen luisteren naar de roepstem van God de Heer, van Jezus Christus, en van de apostelen om eenheid na te streven, maar willen daarbij belijden dat Christus de enige weg tot behoud is. Menselijkerwijs hechten we sterk aan wat eigen en vertrouwd is. Maar dat is niet doorslaggevend. Het belijden van de kerk der eeuwen is voor ons leidend geweest in het zelfstandig worden. 

De Bijbel en ons geloof zijn leidend geweest in de totstandkoming van deze gemeente. Zij vormen als rotsvast anker het middelpunt van de nieuwe gemeente. We komen in geloof samen rondom Gods Woord. Het kruis van Christus roept ons samen. We vragen samen om leiding door de Heilige Geest. Juist dit stemt tot bescheidenheid. Omdat het God de Heere Zélf is die ons samenroept, uit welke richting of windhoek we ook mogen komen. Laten we Hem nu en in de tijd die komt altijd als middelpunt van ons eigen bestaan centraal stellen en Jezus als Heere van onze gemeenschap belijden en loven. Wat ons als gemeenteleden onderling betreft: ‘Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.’ (Kolossenzen 3:14) 

Opdat dit beleidsplan ons de komende jaren mag helpen tot opbouw van Gods gemeente hier in Drachten. 

2. Identiteit

2.1. De Bijbel en traditie als grond van ons belijden 

Als Hervormde Kapelgemeente te Drachten weten wij ons gedragen door Gods genade in Jezus Christus. Onze gemeente leeft uit het evangelie van Christus en voelt zich geroepen Zijn woord van genade, heil en liefde uit te dragen in woord en daad, in verkondiging en navolging. Onze grond is en blijft de gehoorzaamheid aan de Bijbel als enige bron en norm van onze kerkelijke verkondiging, waaruit en waardoor wij de Heere belijden als de Drie Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Dit doen wij in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals dat verwoord is in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor we ons verbonden weten met de algemene christelijke kerk. In de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Geneve en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels weten wij ons verbonden met de gereformeerde traditie als ook met de landelijke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. 

Als plaatselijke gemeente willen wij in ons vieren, spreken en handelen Jezus Christus als gekruisigde en opgestane Heere, als Heiland en Verlosser van de wereld belijden. Wij willen steeds opnieuw leren leven vanuit Zijn liefde, verlossing en vergevingsgezindheid. Dat doen wij voor onze gemeente zelf als ook voor de plaatselijke samenleving en de wereld waarin wij gemeente mogen zijn. Door het Goddelijke Woord dat ons in de Bijbel is gegeven en door de traditie weten wij ons als gemeente verbonden met het Joodse volk, met Israël. Deze verbondenheid behoort onlosmakelijk tot de kern van ons gemeente-zijn. 

2.2. Geschiedenis van de gemeente 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten rust op een roerige geschiedenis. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er weer een Hervormde gemeente die zich wil richten naar Schrift en de Christelijke belijdenis. En dat mag tot dankbaarheid en bescheidenheid stemmen. We mogen God dankbaar zijn dat Hij ons al die eeuwen samenbrengt tot geloof en eer van Hem. 

Hoewel de traditie gekoesterd wordt, is er ook de wil om de gemeente voor de toekomende generaties in stand te houden en in gesprek te treden met de vragen en verlangens die bij jong tot oud loskomen, door een veranderende maatschappij en samenleving. Steeds is het een zoektocht om het goede te bewaren en te koesteren maar ook veranderingen toe te laten. 

De kerkenraad zal hierin te allen tijde trachten recht te doen aan de verschillende stemmen en wensen in onze gemeente en, indien nodig, dat ook met de gemeente zelf overleggen om tot een goed besluit te komen. Dit doen we met de wens om de dingen die we doen sámen te doen. Sámen zijn we als gemeenschap op weg naar het Koninkrijk van God. 

2.3. Het profiel van de gemeente 

Onze Hervormde Kapelgemeente te Drachten is een kleurrijke gemeente. Maar we willen in alles een Christus belijdende op het Woord en de belijdenissen gestoelde gemeente zijn en blijven. Dat is het belangrijkste kernpunt uit ons hele kerkzijn. 

De woordverkondiging staat centraal, zowel in de zondagse eredienst, als in diverse activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Daarin staat het Woord van verlossing centraal, dat ons mensen enerzijds wijst op onze schuld en ons anderzijds de afhankelijkheid van Gods genade en liefde leert als een wijsheid van het hart, waarin alles uitkomt op het verlossende werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Daartoe roept de verkondiging op tot persoonlijke bekering en vernieuwing: ‘Heb de Heere, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Mattheus 22: 37-39) Dit alles willen wij beleven in gemeenschap met de belijdenis van de Protestantse traditie. 

Daarom wil de Hervormde Kapelgemeente te Drachten in de eerste plaats een geloofsgemeenschap zijn waar men het Woord van God centraal stelt, waar men samen de goede Boodschap gelooft en viert. Daarom willen we samen een plaats zijn, waar we omzien naar elkaar, waar we helper willen zijn waar geen helper is en samen een biddende gemeenschap willen zijn ten aanzien van God de Heere en medemens. 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten is een geloofsgemeenschap in het centrum van Drachten. Er dient plaats te zijn voor ieder mens in zijn of haar eigen individualiteit. Het is onze gezamenlijke opdracht daarvoor – en dus voor elkaar – te zorgen. Want onze gemeente dient een veilige plaats te zijn, waar ieder zijn of haar (levens)verhaal kan doen. Onze gemeente mag een plaats zijn waar men naar elkaar luistert en elkaar serieus neemt. Waardoor men kan groeien in geloofs- en levenservaring. Daarvoor is het nodig om met elkaar blijvend te werken aan een klimaat van respect en vertrouwen in onze gemeente. 

2.4. De samenleving 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten is een hartelijke, maar kleine gemeente in het midden van het grote dorp. 

Door dat de gemeente zo klein is maakt dit dat men elkaar kent. Als positief wordt ervaren de grote mate van onderlinge betrokkenheid op elkaar. De saamhorigheid is groot onder de mensen. De zorgen die er zijn hangen ten nauwste samen met de zogenaamde onevenredigheid met de leeftijdsopbouw in de gemeente. Tegelijk zien we een beweging dat mensen uit het westen zich wel in Drachten vestigen. De plaats Drachten kent veel winkels en veel voorzieningen die de samenleving levend houden.

3 Taken en beleid 

3.1. De kerkenraad 

De kerkenraad is een ‘gewone’ kerkenraad. De vier ambten van predikant, ouderling, ouderling- kerkrentmeester en diaken komen in zijn vergadering bij elkaar. Deze vergaderingen, voorbereid door een moderamen, vinden maandelijks plaats. In deze ambtelijke vergadering worden alle beslissingen genomen. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, dat jaarlijks in de maand januari uit de kerkenraadsleden wordt gekozen. De kerkenraad bestaat uit de predikant, drie ouderlingen, drie diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters. Ze worden conform het plaatselijk reglement in de gemeentevergadering verkozen. 

Het is heel duidelijk dat de kerkenraad leidinggeeft aan de gemeente. De kerkenraad neemt het initiatief voor het beleid en draagt er ook de verantwoordelijkheid voor. Belangrijk hierbij vindt men dat het concreet gevoerde beleid een zeer ruim draagvlak heeft in de gemeente. Nieuwe onderdelen van beleid worden dan ook besproken op een jaarlijkse gemeenteavond. Zonder een ruime meerderheid in de gemeente wordt niet aan nieuw beleid begonnen. 

Als belangrijke taak ziet de kerkenraad het aansturen van mensen en activiteiten. De gemeente wordt nauw betrokken bij de uitvoering van de verschillende activiteiten. Het is de kerkenraad die daartoe plannen en afspraken maakt, maar er kunnen ook vanuit de gemeente ideeën worden aangedragen Dit alles steeds in goed overleg. Belangrijk is een positieve benadering van de vele vrijwilligers. De plannen moeten helder zijn, de taken duidelijk en er dient zo efficiënt mogelijk met mensen en middelen te worden omgesprongen. 

Het beleid voor de komende jaren is erop gericht een zo actief mogelijke kerkenraad in stand te houden. Vervulling van vacatures binnen de kerkenraad heeft dan ook de hoogste prioriteit. Tot nu toe is het gelukt om steeds met een volledige kerkenraad te werken. Beleid is om zo door te kunnen gaan. 

3.2. De predikant 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten heeft één parttime predikantsplaats. De belangrijkste taakstelling van de predikant omvat het voorbereiden en leiden van de erediensten en het geven van pastorale zorg. Het voorbereiden en leiden van de erediensten houdt in: het maken van een preek, het samenstellen van de liturgie en het voorgaan in de dienst. De predikant is vrij in de keuze van de lezingen en de liederen. Hij geeft deze tijdig door aan de koster en de organist. De pastorale zorg vindt plaats op verzoek door de gemeenteleden, en op initiatief van de predikant zelf. Het pastoraat vindt plaats thuis bij de gemeenteleden, in de pastorie of in de ziekenhuizen, c.q. tehuizen. De predikant houdt de door hem gebrachte bezoeken bij in een eenvoudige administratie. 

Ook doet hij verslag van zijn bezoekwerk op de ouderlingenvergadering. In paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk wordt het pastoraat verder uitgediept. 

De andere taakstelling betreft het voorbereiden en leiden van activiteiten op het gebied van catechese en vorming en toerusting, het bezig zijn met jeugdwerk, het bezig zijn met organisatie en beleid, de redactie van het kerkblad, de activiteiten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kerk en samenleving en de bestudering van vakliteratuur. 

De predikant verzorgt catechese. Catechese wordt elke week gegeven. Iedere jongere is hierbij welkom. Na de leeftijd van zestien jaar kan er gekozen worden om belijdeniscatechese te gaan volgen. Dit wordt verzorgd en begeleid door de predikant. Van dit alles doet de predikant aan het eind van het seizoen verslag in de kerkenraad. 

De Huisbijbelkring en de gespreksgroep ‘Bijbelleerhuis’ worden door de predikant opgezet, geleid of begeleid. Ook hiervan doet hij verslag in de kerkenraad. Wanneer dat wenselijk is, kunnen er ook nieuwe gespreksgroepen of studiegroepen worden opgezet. 

Bovenplaatselijk is de predikant lid van de ‘Ring’ van predikanten uit de classis.
Het beleid voor de komende jaren is om zo lang mogelijk een parttime predikantsplaats in stand te houden. 

3.3. De ouderling 

De ouderlingengroep van de kerkenraad bestaat in principe uit 3 ouderlingen. De ouderling heeft als taak het medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de kerkenraad en van de ouderlingenvergadering, de ambtelijke tegenwoordigheid bij de diensten, het bezoeken van gemeenteleden in hun wijk (al of niet samen met de predikant) en de aanwezigheid bij de doopzitting, rouw- en trouwdiensten en mogelijke aannemingsavonden ter voorbereiding op de belijdenis. Daarnaast kennen de ouderlingen ook incidentele taken die hen binnen de kerkenraad gegeven kunnen worden. 

Het verrichten van de ouderlingtaken geschiedt in nauw overleg met de predikant en de andere ouderlingen. Regelmatig komen zij daartoe bijeen in de ouderlingenvergadering. Daar de taken van ouderling van groot belang worden gevonden voor het gemeente zijn, is het beleid om bij het ontstaan van vacatures deze zo snel mogelijk te vervullen. Zij trachten middels hun bezoekwerk te laten zien dat de Hervormde Kapelgemeente te Drachten een betrokken gemeente is.

3.4  Het pastoraat 

Het gemeentepastoraat in de Hervormde Kapelgemeente te Drachten is gericht op het elkaar ontmoeten en bijstaan in de Naam van Christus. Die ontmoeting kan ook buiten de gemeenschap in het dorp plaatsvinden. Die openheid vinden we belangrijk. Het is dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving van en hun vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven. Pastoraat wordt gezien als het cement van de gemeente. Het gemeentepastoraat wordt verricht door de predikant, de ouderlingen, de bezoekgroep en de gemeenteleden onderling. 

De predikant neemt een niet onaanzienlijk deel van de pastorale zorg voor zijn rekening. Het zogenaamde crisispastoraat wordt door hem verricht. Zo bezoekt hij gemeenteleden bij ziekte thuis, in het ziekenhuis of elders, verricht hij indien gewenst en mogelijk stervensbegeleiding, leeft mee in het rouwproces en biedt een luisterend oor en eventueel een bemiddelende rol bij allerlei problemen of conflictsituaties. De predikant probeert de gemeenteleden in het ledenbestand eens in de twee jaar te bezoeken. Ook worden de gemeenteleden van 90 jaar en ouder n.a.v. hun verjaardag door hem bezocht. Voorts kunnen gemeenteleden rechtstreeks een beroep op hem doen betreffende pastorale zorg. 

Naast de predikanten hebben de ouderlingen een belangrijk aandeel in de pastorale zorg. Zo bezoeken zij gemeenteleden in hun wijk naar aanleiding van ziekte, overlijden en rouw, bij vreugdevolle omstandigheden als jubilea, verjaardagen, geslaagden voor examens en nieuw- ingekomenen. 

De bezoekgroep bestaat uit een aantal contactpersonen, die gemeenteleden bezoeken die extra aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld eenzame bejaarden. Dit in overleg met predikant en ouderlingen. Ook leggen zij bezoeken af bij geboorte, jubilea etc. Zij nemen dan namens de gemeente een attentie mee. De contactpersonen hebben elk een eigen wijk en komen een keer per jaar of indien nodig op verzoek bij elkaar met de predikant en een ouderling om hun bezoekwerk te evalueren. 

Ten slotte dragen ook de gemeenteleden zelf verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Omzien naar elkaar is uiteindelijk ook een verantwoordelijkheid die door alle gemeenteleden gedragen wordt. In de Hervormde Kapelgemeente te Drachten is de betrokkenheid op elkaar ook een groot goed en staat ook hoog in het vaandel. De sociale betrokkenheid is ook een grote kracht van onze gemeente. Dat wordt keer op keer beaamd. 

Het beleid voor de komende jaren is om de pastorale zorg zo goed en zorgvuldig mogelijk in stand te houden. 

3.5. De Diaken 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten is gericht op de omgang met God, op de gemeenschap met elkaar en op de dienst aan de samenleving. Daartoe heeft de Hervormde Kapelgemeente te Drachten in principe drie diakenen in het ambt. Tezamen vormen zij het college van diakenen. 

Geloven in de Heere betekent in de praktijk ook de rol van dienaar opnemen. De dienende rol van de gelovige gemeente heeft zijn invulling gevonden in het ambt van diaken. 

Al in de Bijbel wordt aan diakenen de concrete zorg voor de naasten toevertrouwd. (Handelingen 6) In haar diaconaat wil de gemeente handen en voeten geven aan de concrete dienst tot naastenzorg. 

Deze dienst vindt plaats: 

 • Dichtbij: door open te staan voor de noden in de eigen gemeente en in de eigen plaats. 

Signalering van die noden vindt plaats via predikant, kerkenraadsleden, contactpersonen et cetera. 

 • Ook wil de diaconie open staan voor diaconale initiatieven verder weg, in de eigen streek en provincie, bijvoorbeeld de voedselbank. 
 • Wat het diaconaat op mondiaal niveau betreft, probeert de diaconie de gemeente te stimuleren voor allerlei missionaire-diaconale activiteiten, bijvoorbeeld gerichte collectes bij de viering van het Heilig Avondmaal. 

Ook heeft de diaken een rol bij het zogenaamde avondmaal thuis. Samen met de predikant bezoekt een diaken na een dienst van Heilig Avondmaal indien gewenst gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst bij te wonen maar wel graag deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal. Ook kan het Heilig Avondmaal tijdens de dienst, al luisterend naar de dienst via de Kerkfoon thuis meegevierd worden. 

Verdere taken van het college zijn: 

 • het gezamenlijk functioneren als college van diakenen; 
 • het beheer en het voeren van de administratie van de financiële middelen; 
 • het verrichten van liturgische taken, bijvoorbeeld bij Heilig Avondmaal, collecten in de dienst etc.; 
 • het versterken van de diaconale betrokkenheid van de gemeente; 
 • afvaardiging naar diaconale samenwerkingsverbanden. 

3.6. College van kerkrentmeesters 

In de Hervormde Kapelgemeente te Drachten is de verzorging van de financiële zaken toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en uit 1 kerkrentmeester. De taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de Hervormde Kapelgemeente te Drachten. 

De taken van het college zijn: 

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
 • het zorgdragen voor de geldwerving; 
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
 • het beheren van de roerende  zaken van de gemeente; 
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek; 
 • het bijhouden van landelijke registratie, belijdende leden/getrouwde leden/doopleden /vrienden/ongedoopten; 
 • het beheren van de archieven van de gemeente. 

Doelstelling is om de komende jaren bovengenoemde taken zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Daarnaast worden zij in hun werk ondersteund door een financieel administrateur uit de gemeente zelf. 

3.7. De eredienst 

Geroepen door haar Heer komt de Hervormde Kapelgemeente te Drachten samen tot de lezing van de Bijbel en de prediking van het Evangelie, de bediening en de viering van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, de dienst van lofprijzing en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Ook komt de gemeente samen tot dank- en gebedsdiensten, trouwdiensten, diensten van rouw dragen en gedenken en de zogenaamde evangelisatiedienst. 

De eredienst op zondagmorgen om 9.30 uur heeft een centrale plaats in de gemeente. Een redelijk groot percentage van de gemeenteleden weet zich hierbij betrokken. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan eerst naar de kerk, en vervolgens na het gebed bij de opening van het woord, naar de zondagsschool.

Centraal in de dienst staat de verkondiging. De indeling van de dienst is volgens de vastgestelde liturgie: wetslezing, Bijbellezingen, prediking, geloofsbelijdenis, gebeden. In de dienst wordt zowel de wet, en de geloofsbelijdenis gelezen. Daarnaast begint een dienst met een gebed van verootmoediging. Tussen deze onderdelen worden de psalmen en liederen uit het Liedboek voor de kerk gezongen. Ook wordt gebruikmaakt van moderne middelen om liederen te zingen of iets te vertonen. 

De dienst wordt voorbereid door de predikant. Hij zorgt dat de organist tijdig de liederen doorkrijgt. Ook informeert hij de koster over de gang van zaken. Bijzondere diensten als startdienst en de dienst van de gemeentezondag, worden gezamenlijk met de betreffende commissie voorbereid. De evaluatie van de diensten vindt plaats in de kerkenraad en de diverse commissies. 

De predikant bepaalt de schriftlezingen. Hij houdt daarbij zo mogelijk rekening met de tijd van het kerkelijk jaar en houdt daarbij rekening met het met kerkelijk jaar op het gebied van diaconaat, pastoraat, vorming- en toerustingswerk kunnen ook aanleiding zijn voor het kiezen van bepaalde lezingen. 

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. Op aanvraag kan er ook Heilig Avondmaal gebracht worden aan hen die niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen. De kerkenraad met de predikant viert aan de tafel en nodigen de belijdende leden van de gemeente uit om aan de tafel te gaan. De diakenen gaan rond met brood en wijn. Hiervoor wordt de klassieke liturgie gevolgd uit het dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland. De zondag van tevoren vindt de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. 

Mochten er leden zijn die geen alcohol mogen of willen drinken dan kunnen zij dit aangeven. Zij worden dan bediend met druivensap.[1]

Openstelling van het Heilig Avondmaal – als geschreven regel – is niet aan de orde in de Hervormde Kapelgemeente te Drachten. De kerkenraad is van mening op grond van de schrift dat alleen mensen aan het avondmaal deel kunnen nemen die belijden dat Jezus Christus hun Heer en Heiland is. De kerkenraad gaat er dan ook vanuit dat alleen belijdende leden deel kunnen nemen aan het avondmaal.

Gemeenteleden die geen belijdenis hebben gedaan worden verzocht zich van de tafel te onthouden. Dit geld tevens voor de leden die niet blijk geven in hun levenswandel dat zij de Heere dienen. In de week voor het avondmaal worden zij opgeroepen zich te bekeren tot de Heere en hun zondige levenswandel te verlaten.

De kerkelijke censuur op het avondmaal krijgt vorm door het houden van censura morum in de week van voorbereiding. Via de kerkelijke afkondigingen in de week van voorbereiding kan ieder die iets heeft tussen de Heere en zijn hart of tussen gemeenteleden onderling zich wenden tot de kerkenraad.

Gasten die onze gemeente bezoeken op de zondag dat het heilig avondmaal bediend wordt, worden genodigd aan de tafel deel te nemen. Van deze leden wordt verwacht dat zij ook belijdenis hebben afgelegd binnen hun eigen gemeente. De kerkenraad hanteert het principe dat zij zich vooraf melden bij de dienstdoende kerkenraad van die zondag. We vertrouwen erop dat, wanneer gasten mee willen delen aan de tafel, zij zelf verantwoordelijk zijn en zich kunnen verantwoorden voor de Heere wanneer zij deelnemen. We kunnen als kerkenraad hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

De bediening van de Heilige Doop vindt plaats op aanvraag van de ouders. In principe dient een van hen tenminste dooplid te zijn. Ook volwassenen kunnen aangeven gedoopt te willen worden. Voorafgaande aan de doopzondag vindt er doopcatechese in de vorm van een doopgesprek plaats tussen de doopouders en de predikant met de wijkouderling. De doop vindt in de dienst plaats voor de prediking. Hierbij wordt een orde van dienst gevolgd uit het dienstboek. Vooraf wordt de doop zo mogelijk vermeld in het kerkblad en in ieder geval afgekondigd. 

Diensten van bevestiging en inzegening van het huwelijk vinden plaats op aanvraag. Voorafgaande aan de dienst vindt een voorbereidend gesprek plaats tussen het huwelijkspaar en de predikant. In dit gesprek gaat het om de liturgie van de dienst en ook vindt een zekere vorm van huwelijkscatechese plaats. In de trouwdienst wordt door de ouderling van dienst de huwelijksbijbel uitgereikt. Voorafgaande aan de huwelijksdienst vindt er een afkondiging plaats. 

Rouwprotocol.

Na het overlijden van een gemeentelid is de predikant betrokken bij de nazorg en het verzorgen van een uitvaart. Een onderdeel van de verzorging van de uitvaart is het houden van een samenkomst/rouwdienst, deze dienst kan op verschillende manieren worden ingevuld en hebben hierdoor een eigen karakter.

Gebedsdienst met een pastoraal karakter buiten de kapelkerk. 

De predikant geeft aan familieleden ruimte om hun geliefde te herdenken en te gedenken in een rouw/gebedsdienst. Deze dienst valt kerkordelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarmee is er ruimte voor inbreng van de familie. Wanneer er een actieve bijdrage gevraagd wordt van de predikant, dan is het Woord uit de bijbel leidend voor de meditatie en wordt er minimaal gebeden en vind er een schriftlezing plaats.

Samenkomst/Rouwdienst vanuit de kapelkerk.

Wanneer de samenkomst/ rouwdienst gehouden wordt in de kapelkerk wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende kerkelijke invulling van de samenkomst met de familie. De predikant bewaakt de geestelijke lijn voor de inhoud van de rouwdienst. 

De kerkenraad stelt in de komende periode een folder op en verstrekt deze aan gemeenteleden, zodat zij weten welke invulling de kapelkerk kan bieden in de dagen van rouw.

De evangelisatiediensten worden voorbereid door de evangelisatiecommissie. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘missionair werk.’ De jaarlijkse kerk en schooldienst wordt voorbereid door de commissie kerk en school waar de predikant ook zitting in heeft. 

Tijdens de dienst staan er bloemen in de kerk. Na de dienst worden deze bezorgd bij gemeenteleden n.a.v. ziekte, verjaardag, jubilea et cetera. Incidenteel kunnen de bloemen ook bij niet-gemeenteleden worden gebracht. Dit wordt verzorgd door het bloemenfonds. Tijdens de dienst staat het avondmaal gerei op de tafel. 

Het beleid voor de komende jaren is om de gemeente in al zijn geledingen zoveel mogelijk te betrekken bij de diensten en te stimuleren de diensten trouw te bezoeken. 

3.8. Catechese 

Door de catechese hopen we te bereiken dat jonge mensen in aanraking komen met de Heer, zodat zij tot een eigen standpunt, ervaring en betrokkenheid ten aanzien van het geloof komen. Dat zij op eigen wijze willen gaan leven naar Gods beloften en zijn geboden. Dat zij zich betrokken weten bij het christelijke getuigenis in de wereld, de opbouw van de gemeente van Christus. Dat zij komen tot het doen van openbare geloofsbelijdenis en het vieren van Doop en Heilig Avondmaal. 

De vormen van catechese die we in de gemeente kennen zijn de permanente vormen van catechese en belijdeniscatechese. Daarnaast is er enig gelegenheid onderricht bij Doop en huwelijk. 

Catechisatie wordt, indien mogelijk gegeven aan jongeren van 12-20 jaar. In het programma voor de 12 tot 16-jarigen worden onder andere de Tien geboden, het Onze Vader, en de Apostolische Geloofsbelijdenis behandeld, ondersteund door het leermiddel Follow Me en voor 16+ Follow me Next. 

Het beleid voor de komende jaren is om voort te gaan op bovengenoemde werkwijze. Zolang er jongeren zijn willen we dit voortzetten en in ieder geval de mogelijkheid tot catechese aanbieden. 

3.9. Vorming en Toerusting 

Leren is een levenslang proces, ook als het gaat om het leren op het terrein van het geloof. Daarom is het met het afsluiten van de catecheseperiode niet afgelopen. Doelstelling van de vorming en toerusting is het aanreiken van mogelijkheden aan gemeenteleden, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen in kennis, houding, vaardigheden en gevoel op het gebied van het geloof. Uiteindelijk gaat het er om, dat een en ander leidt tot groei in de ontmoeting met Hem die zich in liefde geheel en al in Zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard heeft. 

Naast het leren uit de Bijbel als Woord van God is het belangrijk dat er ook mogelijkheden van vorming en toerusting worden geboden om te leren van het leven. Deze mogelijkheden kunnen worden aangeboden bij momenten als: 

 • ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, Doop, belijdenis doen, beginnen of eindigen van een relatie, ziekte, rouw. 
 • bij kerkelijke feesten, zoals Advent, Kerst, Lijdenstijd, Pasen etc. 
 • maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen, ethische vragen rond werk en werkloosheid, armoede, verhouding andere godsdiensten, medisch kunnen, euthanasie etc..

In de Hervormde Kapelgemeente te Drachten zijn er de volgende activiteiten op het terrein van vorming en toerusting: 

 • Bijbelkring: Onder leiding van de predikant worden tekstgedeelten uit de Bijbel gelezen en bestudeerd. Per seizoen komt een Bijbelboek aan de orde. Deze groep komt om de twee weken op een avond bijeen. 
 • Bijbelleerhuis 25+. Deze groep jongeren van 20 tot ongeveer 40 jaar komt vierwekelijks op een zondagavond bij elkaar om te spreken over thema’s op het gebied van Bijbel, geloof, kerk en maatschappij.
 • Zondagsschool. Elke zondagmorgen voor de preek gaan de kinderen van 6 t/m 10 jaar, onder begeleiding naar de zondagschool. (zie ook jongerenbeleid)
 • Zangdienst. Er wordt in de Hervormde Kapelgemeente te Drachten zes keer per jaar een zangdienst georganiseerd op zondagmiddag; 
 • Belijdeniscatchese. Jongeren van zestien jaar en ouder zijn vervolgens van harte welkom om belijdeniscatechese te komen volgen. Ieder jaar wordt deze mogelijkheid aangeboden. Een leeftijdscategorie speelt hierin geen enkele rol
 • Bijbelleesrooster. In het kerkblad “De kapelbode” wordt iedere maand een bijbelrooster gepresenteerd.

Mocht blijken dat er behoefte is aan vorming en toerusting op andere gebieden (bijvoorbeeld rouwverwerking) dan is het beleid om hier zeker op in te gaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld Alpha cursussen, theologische vorming, en andere verdiepende activiteiten aanbieden. Vorming en toerusting is belangrijk voor gemeenteleden om hun geloof ook uit te diepen. Het beleid voor de komende jaren is dan ook om steeds meer gemeenteleden bij de een of andere vorm van vorming en toerusting te betrekken. 

3.10. Missionair beleid 

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten wil in haar missionaire werk getuigen van wat God in Christus gedaan heeft, doet en doen zal. Zij wil getuigen van het Koninkrijk van God dat komt. Ze ziet het als haar opdracht om het evangelie ook in de eigen omgeving te verkondigen. 

In de erediensten en activiteiten op het gebied van vorming en toerusting zal de gemeente steeds weer bewust moeten worden gemaakt van deze opdracht. 

Diaconaat en pastoraat is hiermee nauw verbonden. Op deze terreinen dient er een ruime inzet te zijn ook voor niet gemeenteleden. Bijvoorbeeld het leiden van rouwdiensten voor mensen die niet bij de gemeente horen of het geven van concrete hulp aan niet gemeenteleden. De pastorale zorgplicht van gemeenteleden onder elkaar strekt ook naar buiten toe. 

Alle gemeenteleden worden opgeroepen hun ogen voor de nood van de naaste niet te sluiten. 

Het beleid voor de toekomst is om steeds weer te zoeken naar nog betere mogelijkheden om mensen uit de omgeving bij geloof en kerk en alles wat daarmee samenhangt te betrekken. 

Onze diaconie ondersteunt meerdere projecten in binnen- en buitenland. Graag laten we u hier nader kennismaken met een aantal van deze organisaties:

GZB
De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is een bekende zendingsorganisatie die veel zendingswerkers in dienst heeft. Hier kunt u doorlinken naar de website van de GZB, waar u alle informatie kunt vinden over hun brede arbeidsterreinen. U maakt hier nader kennis met de zendingswerkers en de landen waar ze werken. Ook door middel van de Kapelbode, het gemeenteblad van de Kapelgemeente, wordt u geregeld op de hoogte gehouden van het werk van de GZB. 
IZB – voor zending in Nederland
“Maakt alle volken tot Mijn discipelen.” Zending begint echter niet pas over de grens. Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- en familiekring.
De IZB helpt daarom gemeenten en gemeenteleden door middel van toerusting om Christus bekend te maken, tot eer van God en heil van mensen. 

3.11. Jongerenbeleid 

Veel kerken hebben hetzelfde probleem: zij weten vaak jonge mensen niet vast te houden. Het blijkt voor alle kerken moeilijk om jongeren en jonge mensen bij de kerk betrokken te houden. Nota bene: deze trend zet zich niet alleen voor kerken door, maar ook voor bijvoorbeeld vakbonden en lidmaatschap van politieke partijen. Het is dus ook een sociaal verschijnsel. 

Jonge mensen willen er wel over nadenken, maar dan moet het ook attractief zijn. Kerkgang is voor veel jonge mensen geen gewoonte meer, maar een keuzemogelijkheid. Daartoe zullen de kerken zich ook moeten verhouden. 

Natuurlijk maakt dat bezorgd, maar tegelijk is er nog geen reden tot pessimisme. De kerk is Gods kerk, het is Zijn gemeenschap. En gelukkig voor ons weten jonge gezinnen nog de gang naar de kerk te maken 

Het beleid is om dit verder op te bouwen om zo de jongeren vertrouwd te maken met God en kerk. 

3.12 Kapel Kids – Zondagsschool en oppas

Elke zondagmorgen voor de preek gaan de kinderen van 6 t/m 10 jaar, onder begeleiding van de ouderling naar de zondagschool.
Na de preek worden de kinderen weer opgehaald door de ouderling, tevens is er tegelijk ook kinderoppas in de leeftijd t/m 6 jaar. Onze kapelgemeente heeft ook voor ouders die nog hele kleine kinderen hebben een oppasdienst, bedoeld voor de kinderen die nog niet naar de kerk of zondagsschool kunnen gaan. 

Bij de zondagsschool staat een schema. Hier staat ook een oppasrooster bij. De oppas dames willen graag op uw baby of peuter passen. Er is een box en speelgoed voor de kleintjes aanwezig. Na de prediking tijdens de collecte haalt de ouderling alle kinderen ook de allerkleinsten op zodat de gezinnen weer compleet zijn. Dit doen wij zodat de dominee over jong en oud de zegen kan uitspreken.

Bij een doopdienst zijn de kinderen tijdens de doop aanwezig. Ieder jaar worden de kinderen van de basisscholen in het dorp uitgenodigd om mee te gaan doen met Kapel Kids. 

Kapel Kids verkrijgt haar financiële middelen vanuit de diaconie. Indien nodig, springen de diaconie en het college van kerkrentmeesters bij. Zowel bij de leiding van Kapel Kids als de kerkenraad bestaat de wens om met de kinderen in gesprek te blijven. Daarom willen we de komende jaren de huidige werkwijze handhaven. 

3.13 Catechese/voortgezette catechese

Jeugd: 11 tot 16-jarigen 

De catechese is de geloofsoverdracht aan de jeugd vanuit de kerkelijke gemeente. Dit als aanvulling op de geloofsopvoeding in het gezin.

Als jongere heb je het tegenwoordig ook erg druk. Naast studie (of als je ouder bent: een baan) vraagt ook vaak sport, muziekbeoefening of een andere hobby je aandacht; en dan moeten er keuzes gemaakt worden. Je kunt nu eenmaal niet op één avond meerdere dingen te gelijk doen. Laat dan ook in dat opzicht het zwaarste wegen, wat ook voor een jongere het belangrijkste is! Je bent zo vaak geneigd om het geloof een soort ‘bijrolletje’ te geven in je leven, terwijl de Heere en het geloof toch boven alles zouden moeten gaan, maar ook mógen gaan. Dan is het geen last, maar een lust, omdat alles in je leven mag gebeuren vanuit Gods genade, en alles in je (jonge) leven op zijn juiste plek mag komen te staan!

De Catechese wordt gecombineerd met de jeugd van de Christelijk Gereformeerde kerk te Drachten.

De datums en tijden staan vermeld in de Kapelbode onder het kopje: Activiteitenagenda

3.14. Oudere jeugd: 16+

Voor de oudere jeugd van 16+ tot de leeftijd van 25 jaar worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

3.15. Jongeren

Als jongere ontmoet je graag leeftijdgenoten. Andere jongeren met wie je hetzelfde geloof deelt. Dat gebeurt in de eerste plaats in de eigen gemeente op catechisatie waar je op de maandagavonden de andere jongens en meisjes uit onze Kapelgemeente ontmoet. Maar er is natuurlijk meer…

Daarom stimuleren we je ook van harte om eens verder te kijken. Juist de HGJB organiseert heel veel activiteiten waar je niet alleen andere jongeren van jouw leeftijd ontmoet, maar waar je gezamenlijk ook opgebouwd wordt in het geloof.

Sámen met andere christelijke jongeren de Heere God dienen. Samen Bijbelstudie doen, maar ook bidden en zingen. Maar ook samen sporten, gezelligheid en ‘fun’ beleven. Bezoek eens de website van de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. 

Op dezelfde HGJB -website vind je ook heel veel meer over het geloof waar je de deur niet eens voor uit hoeft. Er zijn ook webpagina’s over geloofsvragen, blog, het HGJB -jongerenblad ‘PIT’ en het diaconale project ‘Leven met Lef’ HGJB– Samen geloven, in de kerk van nú

3.16. Ouderenbeleid 

Voor de oudere gemeenteleden worden er ouderenmiddagen georganiseerd. In de regel vinden die ontmoetingen plaats in de kerkzaal “De Rank”. Incidenteel kan daarvan ook afgeweken worden. Elk jaar worden er tussen oktober en april drie seniorenmiddagen voorbereid.  

4. Kerk en Israe

Ook de Hervormde Kapelgemeente te Drachten- als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland is zich ervan bewust, dat zij deelt in de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God. Zij weet zich daarom geroepen om gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Deze verbondenheid dient steeds weer aan de orde te komen. Met name in de eredienst, catechese, vorming en toerusting. 

5. Overige activiteiten 

Vijf tot zes keer per jaar zijn mensen van alle leeftijden na de eredienst welkom om samen koffie te drinken in de kerkzaal. 

6. Privacybeleid en Ledenoverzicht

We gebruiken als kerkelijke gemeente persoonsgegevens van gemeenteleden. Dit gebeurt voor de uitvoering van kerkelijke taken. Leden van onze gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. We moeten de privacy waarborgen, o.a. door maatregelen van informatiebeveiliging, beperking van data, transparantie en controle. 

Nieuwe wettelijke regels vereisen extra zorgvuldigheid in het omgaan met persoonlijke gegevens. Er is dan ook een privacyreglement voor onze gemeente van kracht. 

7. Evaluatie

Ieder jaar, uiterlijk in de januari vergadering, wordt dit beleidsplan in de kerkenraad naast de kerkelijke praxis gehouden en gekeken in hoeverre dit nog overeenkomt. Al dit werk (al het kerkenwerk) valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Het beleid van de kerkenraad is er vooral ook op gericht om de vrijwilligers van onder meer het jeugdwerk te ondersteunen, te stimuleren en te helpen waar nodig. 


[1] Bij de diaconie is bekend om welke gemeente leden het gaat. Tijdens de dienst zullen de diakenen hier zorg voor dragen.