ANBI Verantwoording Kapelgemeente

Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde kapelgemeente
RSIN/Fiscaal nummer:863838285
Kamer van Koophandelnr. 86029398
Website adres: www.kapelgemeentedrachten.nl
E-mailadres: preses@kapelgemeentedrachten.nl
Adres: Berglaan 10
Postcode: 9203 EG
Plaats: Drachten


De Hervormde Kapelgemeente te Drachten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en de Hervormde Kapelgemeente te Drachten.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Kapelgemeente te Drachten.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 2 is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Hervormde Kapelgemeente te Drachten (hierna te noemen: ‘de gemeente’) bestaat als plaatselijke Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Als gemeente belijden wij Jezus als de gekruisigde Christus en de opgestane Heere. In de verkondiging uit de Heilige schrift, het Woord van God wijzen we op het verzoenend werk van Jezus Christus als antwoord op de zonden. Daarnaast worden ons Gods geboden en richtlijnen voor het dagelijks leven voorgehouden en voorgeleefd. De gemeente verklaart zich gebonden aan de Heilige Schrift en weet zich daarnaast verbonden aan het gereformeerde belijden.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar. In de erkenning dat het God Zelf is die aan Zijn verbond trouw blijft en niet loslaat wat Hij Zelf is begonnen.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht en weet zich verbonden met de wereldwijde kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Zij weet zich ook verbonden met de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Voor en boven alles blijft daarom het Woord van God leidraad. We beseffen dat ieder belijdenisgeschrift voortkomt uit een eigen, veelal tijdgebonden cultuur en dat bepaalde vraagstukken van weleer inmiddels minder relevant zijn en nieuwe vraagstukken die de huidige tijd met zich meebrengt nadere aandacht en bestudering vragen.
Bovengenoemde grondslag van onze gemeente kan niet zomaar worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode van de landelijke kerk zo nodig aan zullen spreken en waarop zij zelf aangesproken mogen worden.
Vanuit dankbaarheid dat God Zelf een kerk geplant heeft in Nederland willen we gehoor geven aan de opdracht die Jezus Christus zelf heeft gegeven (o.a. In Mattheüs 28) en ons Nederlandse volk ook als kerk dienen vanuit het heilig Evangelie van Gods genade. We hopen en bidden dat de goede werken die door God zelf zijn voorbereid (Efeze 2:10) als vrucht van de Geest tot zegen van land en volk mag zijn.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijkwerkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland, Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van eenlevende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij hetplaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
(verkorte) staat van Baten en Lasten kerkelijke gemeente.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.